Тук предоставям общодостъпните собствени и общи с други автори публикации. Тези срещу заплащане са показани в сайта ONTOCOM.

Новини и коментари

Публикации през 2002 година

Бизнес информационна система за управление на горско стопанство [Повече..]

Публикации през 2003 година

Уеб-базиран глосарий по екология [Повече..]

Публикации през 2004 година

Конференция "Computer Science'2004", октомври 2004, ТУ-София:

Web-Based System of Dictionaries in Area of Computer Science [Повече..]

Конференция "Third GIS day in Turkey Conference", 6 – 9 October, 2004, Fatih University, Istanbul, Turkey

1. Educational aspects of Geoinformatics implementation [Повече...]

2. Information Modeling of the Forestry Sustainable Development in Bulgaria [Повече...]

Публикации през 2005 година

Domain Ontology Design, "Computer Science’2005", ТУ-София, Kassandra, Greece, 30.09-02.10.2005 [Повече...]

Web-базирана тестова система за оценка на знанията по компютърни мрежи и web дизайн, сп. “Управление и устойчиво развитие”, 1/2005, изд. ФСУ на ЛТУ [Повече...]

ГИС за регистриране и анализ на градски пожари, сп. “Управление и устойчиво развитие”, 1/2005, изд. ФСУ на ЛТУ [Повече...]

Публикации през 2006 година

Citation index of scientific issues "Computer Science’2006", TU-Sofia, Istanbul, Turkey, 12-15.10.2006 [Повече...]

Модел на географска информационна система за университет, сп. "Управление и устойчиво развитие",1/2006 [Повече...]

Публикации през 2007 година

Survey of Ecoinformatics, Journal Balkan Ecology, vol.10/2007 [Повече...]

Преглед и анализ на обучението по екоинформатика, сп. "Управление и устойчиво развитие", 1/2007 [Повече...]

Предметна онтология на компютърните мрежи, J. Computer Engineering, изд. ФКСУ на ТУ-София, vol.2 No 2/2007 [Повече...]

GIS model of Bulgarian Balkan mountain pastures, in Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 6–8 June 2007, Lozenec, Bulgaria

Текстът на доклада ще бъде добавен по-късно.

Публикации през 2008 година

Automatic Taxonomy Extraction Using Dictionary Database, Annals of the Faculty Of Engineering, 2008, Tome VI, Fascicole 1, University of Hunedoara, Romania [Повече...]

Campus GIS functionality and interface. Computer Science'2008, TU-Sofia, Kavala, Greece [Повече...]

Концептуализация на образователния маркетинг, сп. "Управление и устойчиво развитие", 1/2008 [Повече...]

Публикации през 2009 година

ГИС на предприятията от горската индустрия в България. Международна конференция на ФГП прои ЛТУ, 5-7.11.2009, Юндола [Повече...]

Изследване на предмета и таксономия на компютърната наука, сп. “Управление и устойчиво развитие”,1-2/2009 [Повече...]

Публикации през 2010 година

Таксономия и тезаурус на критериите и индикаторите за конкурентоспособност. сп. “Управление и устойчиво развитие”, 1-2/2010 [Повече...]

Онлайн калкулатор на фирмена конкурентоспособност за предприятия от дървообработващата промишленост. ІІІ научно-техническа конференция "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", София, 5-7.11.2010 [Повече...]

Публикации през 2011 година

Ontology-Based Model of E-Governance. Annual of Section Informatics of the Union of Bulgarian Scientists, Vol.4/2011 [Повече...]

Thesaurus and Domain Ontology of Ecoinformatics. Computer Science'2011, TU-Sofia, Ohrid, 1-3.09.2011 [Повече...]

Изследванe на методи и софтуер за изчисление и анализ на фирмена конкурентоспособност. сб. материали от Юбилейна научна конференция„40 години катедра „Автоматизация на производството”, ХТМУ, София, 18.03.2011 [Повече...]

Публикации през 2012 година

Методи и софтуер за извличане на знания за оценка на фирмена конкурентоспособност. UNITECH‘2012, 16 – 17 November 2012, Gabrovo [Повече...]

Semantic Business Analysis Model Considering Association Rules Mining, BMSD 2012, Geneva. Switzerland, 4-6 July. [Повече...]

Приложение на информационни и комуникационни технологии за проектиране и експлоатация на фотоволтаични системи. сп. “Управление и устойчиво развитие”, 1-2/2012 [Повече...]

Публикации през 2013 година

From e-learning 1.0 through e-learning 2.0 to e-learning 3.0 in bulgarian universities [Повече...]

Публикации през 2014 година

Накратко за офис пакетите

Приложните софтуерни системи (съкр. приложения), с които се създават документи от различен тип, често са обединени в т.нар. интегрирани офис пакети с единен дизайн и параметри на потребителския интерфейс [Повече...]

Cистеми за компютърна текстообработка

В началото на 60-те години фирмата IBM въвежда понятието компютърна текстообработка, която първоначално се изпълнява с редакторите на известните по това време платформи за приложно програмиране. [Повече..]

Публикации през 2015 година

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на предприятия и кооперативи. Годишник на Военна академия „Г.С. Раковски“, 2/2015 [Повече...]

Публикации през 2016

Ще бъдат добавени по-късно.

Публикации през 2018 година

Онтология на устойчивото развитие, сп. "Управление и устойчиво развитие", 2018, 1

Публикацията е под печат.

Пишете ми:

Боряна Делийска: delijska@mail.com